Door deze internetsite (www.howitec.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze internetsite
De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Howitec Netting BV neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Howitec Netting BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.
Howitec Netting BV beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
Howitec Netting BV kan evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Internetsites van derden
Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Howitec Netting BV de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Howitec Netting BV wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Howitec Netting BV controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Howitec Netting BV, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Howitec Netting BV of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Howitec Netting BV te sturen. Howitec Netting BV adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Howitec Netting BV te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Howitec Netting BV, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Howitec Netting BV op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Howitec Netting BV geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Howitec Netting BV of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Howitec Netting BV.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Howitec Netting BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Op de hoogte blijven?

Howitec Netting BV

Morseweg 9,
8503 AH Joure
Telefoon: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Howitec Netting - Partner in netting solutions

Wij werken aan duurzame netoplossingen. Met deze mentaliteit importeren, ontwikkelen en produceren wij gazen en netten. Kwaliteit, kennisdeling en partnership staan hierbij centraal.

Tweets door @Howitec Netting